Các nhãn hiệu Lạp xưởng
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan gói 200g
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan gói 200g

1 gói 200 g

35.000đ

Lạp xưởng tươi Vissan 500g
Lạp xưởng tươi Vissan 500g

1 gói 500 g

107.300đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g

1 gói 500 g

95.000đ

Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g

1 gói 200 g

52.400đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g

1 gói 200 g

40.700đ

Lạp xưởng Vissan gói 500g
Lạp xưởng Vissan gói 500g

1 gói 500 g

89.700đ

Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g

1 gói 500 g

129.800đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Nam Phong 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Nam Phong 500g

1 gói 500 g

85.900đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Nam Phong gói 200g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Nam Phong gói 200g

1 gói 200 g

40.800đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g
-14%
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP gói 150g

1 gói 150 g