Các nhãn hiệu Lạp xưởng
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan gói 200g
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan gói 200g

1 gói 200 g

35.000đ

Lạp xưởng tươi Vissan 500g
Lạp xưởng tươi Vissan 500g

1 gói 500 g

113.400đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g

1 gói 500 g

103.300đ

Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g

1 gói 200 g

54.800đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g

1 gói 200 g

40.700đ

Lạp xưởng Vissan gói 500g
Lạp xưởng Vissan gói 500g

1 gói 500 g

89.700đ

Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g

1 gói 500 g

135.900đ

Lạp xưởng 3 bông mai Vissan gói 500g
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan gói 500g

1 gói 500 g

79.200đ